Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Poistenie domácnosti

Domácnosť tvoria hnuteľné veci, ktoré predstavujú zariadenie bytu alebo domu.

Poistenie domácností sa vzťahuje na všetky predmety, ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti. Je to súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom apod.

Dôležité je stanoviť správne poistnú sumu  poisťovanej domácnosti. Táto by mala zodpovedať nákladom na obstaranie vecí postihnutých poistnou udalosťou. Pokiaľ stanovíte nižšiu poistnú sumu, vystavujete sa podpoisteniu a v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa primerane krátiť poistné plnenie.