Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

V práci ako zamestnanec zodpovedáte za škody spôsobené vášmu zamestnávateľovi. Na základe a v medziach zákona má zamestnávateľ právo na náhradu vami spôsobenej škody. Pokiaľ používate na služobné účely motorové vozidlo zamestnávateľa, uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu zamestnanca možno len odporučiť.

Pri vzniku poistnej udalosti poisťovňa uhradí za poisteného sumu, ktorú je poistený povinný zamestnávateľovi uhradiť, plnenie je obmedzené výškou štvornásobku priemerného hrubého zárobku, resp. výškou dojednanej poistnej sumy. Poistenie sa vzťahuje podľa potreby na územie Slovenskej republiky, celej Európy, prípadne na celý svet.

Výška poistného je závislá od rizikovej skupiny, do ktorej patrí zamestnanec podľa druhu vykonávanej činnosti.

Uzavrite poistenie zamestnanca online za okamih cez našu poistnú kalkulačku.