Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Dopravná nehoda

Čo je záznam o nehode (správa o nehode)? Kedy volať políciu? Aké má povinnosti vinník a poškodený?

Kedy volať políciu?

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, privolajte políciu:

  • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3983 €
  • ak bol pri nehode niekto zranený alebo usmrtený
  • ak došlo k poškodeniu verejných zariadení
  • ak vinník neuznal svoju vinu

Ak sa účastníci dohodnú, mali by spísať tzv. správu o nehode, kde sa uvedú všetky potrebné údaje pre zistenie a vyšetrenie škodovej udalosti. Správa o nehode obsahuje všetky údaje o zavinení a podpis vodičov. V prípade, že nespíšete správu o nehode (nemáte tlačivo), od druhého účastníka nehody získajte čo najviac údajov – meno, priezvisko, telefónne číslo, druh vozidla, jeho značku a typ, EČV, VIN, prípadne ak ide o firemné vozidlo, údaje o firme. Odporúčame zabezpečiť aj fotodokumentáciu (napr. mobilným telefónom).

V prípade nehody v zahraničí, vždy volajte políciu, protokol podpíšte v prípade, že mu rozumiete a súhlasíte s ním. V opačnom prípade uveďte v slovenčine svoje vyjadrenie k dopravnej nehode.

Nahlásenie škodovej udalosti poisťovni.

Poistnú udalosť nahláste poisťovni, a to buď písomne, telefonicky alebo prostredníctvom formuláru na internete, resp. e-mailom, prípadne osobne na pobočke poisťovne do 15 dní od vzniku škody (v SR), resp. do 30 dní od vzniku škody v zahraničí.

Po ohlásení poistnej udalosti nasleduje obhliadka poškodeného vozidla, ktorú vykoná technik (zmluvný partner poisťovne), zdokumentuje poškodenie, spíše zápis o poškodení vozidla, a určí spôsob likvidácie škodovej udalosti.

Čo musí urobiť vinník nehody?

Ak ste vinníkom nehody Vy (škodca), kontaktujte poisťovňu, v ktorej máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, z ktorého sa uhradí škoda tomu, komu ste ju spôsobili. Na pobočke Vašej poisťovne odovzdajte Vami vyplnené Oznámenie poistnej udalosti škodcu. Škoda na vozidle škodcu sa bude uhrádzať len v prípade, ak má vozidlo uzatvorené havarijné poistenie.

Čo musí urobiť poškodený?

Ak ste nehodu nezavinili Vy (poškodený), neprichádzate o bonus. V prípade, že likvidujete škodu z havarijného poistenia (ktorého plnenie býva vo väčšine prípadov výhodnejšie ako plnenie z PZP), musíte uhradiť len spoluúčasť, pričom túto spoluúčasť možno vymáhať od poisťovne vinníka nehody (škodcu). V prípade, že náklady na opravu motorového vozidla presiahnu časovú cenu, poisťovňa vydá rozhodnutie, že poistnú udalosť bude likvidovať ako totálnu škodu.

Na pobočke poisťovne, v ktorej je vinník poistený, čo najskôr odovzdajte Vami vyplnené Oznámenie poistnej udalosti poškodeného.

Pri likvidácii poistnej udalosti budete musieť predložiť: vyplnenú a oboma účastníkmi podpísanú Správu o nehode, kópiu Osvedčenia o evidencii Vášho motorového vozidla spolu s kópiou preukazu o STK a kópiu vodičského preukazu vodiča v čase nehody.