Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Čo je druhý pilier - SDS

Dôchodkový systém v Slovenskej republike od roku 2005 tvoria tri piliere:

  • I. pilier = dôchodkové poistenie, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa
  • II. pilier = starobné dôchodkové sporenie (SDS), ktoré vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
  • III. pilier = doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS).

Najviac rizikové sú rastové dôchodkové fondy, najnižšie riziká sú v konzervatívnom dôchodkovom fonde. Sporiteľ môže kedykoľvek bez poplatku zmeniť fond v rámci tej istej DSS.

Na Slovensku posôbí šesť DSS:

AEGON d.s.s., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s

Od 1. januára 2013 môže do 2. dôchodkového piliera vstúpiť fyzická osoba, ktorá je dôchodkovo poistená bez ohľadu na dátum jeho vzniku, ak ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕši 35 rokov.

Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení (II. pilieri):

  • príspevok do II. piliera sa od 1.9.2012 do konca roka 2016 znižuje z 9 % na 4 % hrubej mzdy
  • od roku 2017 sa bude postupne zvyšovať sadzba o 0,25 % za každý rok na konečnú úroveň 6 % v roku 2024
  • vstup do II. piliera nebude povinný, ale dobrovoľný, a to do 35 rokov veku fyzickej osoby
  • sporitelia si môžu dobrovoľne sporiť (daňovo zvýhodnené budú 2 % z hrubej mzdy)
  • sporiteľ môže sporiť v garantovanom alebo  negarantovanom fonde
  • poplatok za vedenie dôchodkového účtu zostáva 1 %, poplatok za správu garantovaného aj negarantovaného fondu zostáva 0,3 %,  výnosový poplatok stúpne z 5,6 % na 10 %

Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej DSS

Sporiteľ môže prestúpiť z DSS do inej DSS, ak predloží originál akceptačného listu, ktorý bez zbytočného odkladu vydáva Sociálna poisťovňa podľa trvalého pobytu sporiteľa. Ak ku dňu vydania akceptačného listu neuplynul najmenej 1 rok odo dňa zápisu prvej zmluvy o SDS do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do inej DSS, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 € (inak bez poplatku).

Chcete vstúpiť do druhého piliera? Chcete zmeniť Vašu DSS? Kontaktujte a navštívte nás v Brezne.