Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Dôležité rady PZP

Sankcie za jazdu bez PZP. Výpoveď povinného zmluvného poistenia. Zánik poistenia. Neplatenie poistného.

Nejazdite bez PZP!

Jazdiť bez zákonnej poistky sa nevypláca, v prípade, že spôsobíte škodu, budete musieť túto škodu uhradiť. Ak nemáte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, obvodný úrad vám môže udeliť pokutu až do výšky 3319 eur. Presvedčil sa o tom už nejeden z vás.

Nezabudnite oznámiť poisťovni dôležité skutočnosti!

Predali ste vaše vozidlo alebo ste ho vyradili z evidencie vozidiel? Oznámte to vašej poisťovni zaslaním žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy, nezabudnite priložiť doklad potvrdzujúci danú skutočnosť (fotokópiu technického preukazu nového majiteľa, resp. potvrdenia o vyradení z evidencie z dopravného inšpektorátu) a požiadať o vrátenie nespotrebovaného poistného. Inak vám poisťovňa bude zasielať predpisy poistného na ďalšie poistné obdobie, alebo zruší poistnú zmluvu pre neplatenie poistného a dlžné poistné si bude od vás vymáhať.

Zmenili ste (korešpondenčnú) adresu? Oznámte to poisťovni najmä v prípade, že platíte poistné v splátkach, aby sa nestalo, že zabudnete uhradiť poistné, čím sa môžete dostať do zbytočných komplikácií v prípade zrušenia poistky, resp. pri poistnej udalosti.

Chcete zmeniť poisťovňu? Podajte včas výpoveď!

Povinné zmluvné poistenie zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Neodkladajte výpoveď poistenia na poslednú chvíľu, PZP možno vypovedať kedykoľvek, najneskôr však šesť týždňov pred výročím poistnej zmluvy.

Komu poistné obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra, musí podať výpoveď povinného zmluvného poistenia najneskôr do 19. novembra. V tento deň nestačí výpoveď poslať poštou, ale už musí byť doručená v poisťovni.