ÚvodII. pilier - starobné dôchodkové sporenie › Čo je druhý pilier - SDS

Čo je druhý pilier - SDS

Dôchodkový systém v Slovenskej republike od roku 2005 tvoria tri piliere:

  • I. pilier = dôchodkové poistenie, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa
  • II. pilier = starobné dôchodkové sporenie (SDS), ktoré vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS)
  • III. pilier = doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Občania, ktorí sú zapojení len v prvom pilieri, platia poistné (odvody) Sociálnej poisťovni vo výške 18 % z vymeriavacieho základu. Občania, ktorí vstúpili do druhého piliera platia 9 % odvodov do Sociálne poisťovne a 9 % do vybranej DSS, kde si sporia na svoj osobný dôchodkový účet.

DSS je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva svoju činnosť po splnení zákonom stanovených podmienok. Každá DSS vytvára a spravuje nasledujúce fondy:

  • konzervatívny dôchodkový fond
  • vyvážený dôchodkový fond
  • rastový dôchodkový fond

Najviac rizikové sú rastové dôchodkové fondy, najnižšie riziká sú v konzervatívnom dôchodkovom fonde. Sporiteľ môže kedykoľvek bez poplatku zmeniť fond v rámci tej istej DSS.

Na Slovensku posôbí šesť DSS:

AEGON d.s.s., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s

Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej DSS

Sporiteľ môže prestúpiť z DSS do inej DSS, ak predloží originál akceptačného listu, ktorý bez zbytočného odkladu vydáva Sociálna poisťovňa podľa trvalého pobytu sporiteľa. Ak ku dňu vydania akceptačného listu neuplynul najmenej 1 rok odo dňa zápisu prvej zmluvy o SDS do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do inej DSS, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 € (inak bez poplatku).

Chcete vstúpiť do II. piliera a sporiť si na dôchodok? Chcete zmeniť Vašu DSS? Kontaktujte a navštívte nás v Brezne.

Čítajte aj: Zmeny v druhom pilieri