Vstup do II. piliera / Prestup do inej DSS

Vstup do II. dôchodkového piliera
 

Od 1. januára 2013 môže do 2. dôchodkového piliera vstúpiť fyzická osoba, ktorá je dôchodkovo poistená bez ohľadu na dátum jeho vzniku, ak ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕši 35 rokov.

Uzatvorte zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v našej kancelárii v Brezne.

 

Prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti


Súčasní klienti DSS môžu prestúpiť do inej DSS z akéhokoľvek dôvodu, resp. bez uvedenia dôvodu. Podmienkou prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti je predloženie originálu akceptačného listu. Akceptačný list bez zbytočného odkladu vydáva Sociálna poisťovňa podľa trvalého pobytu (bydliska) sporiteľa. Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynul najmenej 1 rok odo dňa zápisu prvej zmluvy o SDS do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do inej DSS, akceptačný list vydá Sociálna poisťovňa sporiteľovi zadarmo. Ak neuplynul minimálne 1 rok,  zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 €.

Chcete vstúpiť do II. piliera a sporiť si na dôchodok? Chcete zmeniť Vašu DSS? Kontaktujte a navštívte nás v Brezne.